Cargo handling - import

Doklady potrebné pre vyzdvihnutie zásielky

 • preukaz totožnosti, prípadne splnomocnenie na odber tovaru a poverenie na colné konanie pre colný úrad
 • číslo leteckého nákladného listu alebo avízo o príchode zásielky
 • firmy a špedičné spoločnosti ďalej predkladajú:
  • doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) ,
  • výpis z obchodného registra, živnostenský list, príp. importnú licenciu.

Na všetky otázky týkajúce sa importu zásielok vám odpovieme na letiskovej pobočke Skyport Košice.

Colné odbavenie

Každá zásielka z tretích krajín musí byť pred vydaním zo skladu spoločnosti Skyport prepustená colným úradom do príslušného režimu (voľný obeh, tranzit na vnútroštátnu colnicu atď.). Uvoľnenie zásielky vám potvrdí colný úrad pečiatkou na origináli leteckého nákladného listu.

Colný úrad sídli v starom termináli Letiska Košice.

Doklady potrebné pre colné odbavenie

 • originál leteckého nákladného listu
 • Jednotný správny doklad alebo Tranzitná deklarácia
 • faktúra za tovar
 • prípadne ďalšie sprievodné dokumenty potvrdzujúce pôvod, povahu či zdravotnú neškodnosť dováženého tovaru

Otváracie hodiny

pondelok – piatok: 7.00 – 15.00 hod.

Sledovanie zásielok

Vyberte si jazyk
Prebieha vyhľadávanie vašej zásielky ...